نشست خبری نوزدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران