اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور

اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور

اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي در راستاي ارتقاء سلامت، از طريق آموزش مداوم به تمامي دانش آموختگان جامعه پزشكي، تدوين سياست هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور با هدف حمايت از مشمولين و تدوين استانداردهاي آموزش مداوم جامعه پزشكي و اعتباربخشي مراكز آموزش مداوم جهت ارتقاء كيفيت آموزش مداوم انجام وظيفه مي كند. و در این راستا اقدام به راه اندازی سامانه یکپارچه آموزش مداوم جامعه پزشکی نموده است. امكانات اين سامانه به شرح زير ميباشد:

اطلاع رساني مطلوب از رويدادهاي آموزش مداوم به مشولين قانون آموزش مداوم جستجوي برنامه هاي آموزش مداوم توسط مشمولين و مراكز آموزش مداوم ثبت نام در برنامه هاي حضوري وغيرحضوري توسط مشمولين كاهش زمان ثبت نام مشمولين در برنامه ها با توجه به ثبت اطلاعات اوليه مشمول در سامانه و عدم نياز به ورود اطلاعات تكراري امكان اطلاع رساني به دبيران برنامه ها و مشمولين از طريق پيام كوتاه و پست الكترونيكي مشاهده كارنامه آموزش مشمول با توجه به تجمع اطلاعات برنامه هاي مشمولين مديريت لیست ثبت نامي مشمولين در برنامه ها تكميل و ارسال مجوز برنامه هاي آموزش مداوم توسط مراكز آموزش مداوم از طريق سامانه و حذف روند طولاني ارسال مستندات كاغذي كاهش زمان دسترسي ستاد به اطلاعات مجوزهاي صادره توسط مراكز آموزش مداوم و حذف سيستم كاغذي شدن ثبت مجوز مراكز آموزشي Online تسهيل روال صدور مجوز با توجه به امكان ارسال و دريافت پيام براي مراكز آموزش مداوم و ستاد

در حال حاضر هیچ رویدادی وجود ندارد.
در حال حاضر هیچ رویدادی وجود ندارد.
در حال حاضر هیچ رویدادی وجود ندارد.