اطلاعیه ثبت نام وبینارهای انجمن علمی داروسازان ایران – بهمن ماه ۱۴۰۲

انجمن علمی داروسازان ایران به اطلاع همکاران محترم میرساند جهت ثبت نام در برنامه های وبینار این انجمن مورخ 23 دی 1402 ساعت 10 صبح به سامانه آموزش کل مداوم انجمن علمی داروسازان ایران به آدرس https://ispha.ircme.ir مراجعه نمایند.

برگزاری برنامه وبینار علمی با جزئیات ذیل :

• برنامه وبینارافق های نوین در دارودرمانی پپتیدها–چهارشنبه 11 بهمن 1402 ساعت 12-9 با 3 امتیاز بازآموزی – شناسه=210315

• برنامه وبینار استفاده از ژنتیک در طراحی روش های دارو درمانی نوین و هدفمند- چهارشنبه 11 بهمن 1402 ساعت 17-14 با ۳ امتیاز بازآموزی – شناسه=210471

• برنامه وبینار روش های نوین دارودرمانی اختلالات اعصاب و روان–پنج شنبه12 بهمن 1402 ساعت 12-9 با 3 امتیاز بازآموزی – شناسه-210474

• برنامه وبینارملاحظات دارویی در بیماران مصرف کننده داروهای روان درمانگر–پنج شنبه12 بهمن 1402 ساعت 17-14 با 3 امتیاز بازآموزی – شناسه- 210476

• برنامه وبینار ملاحظات دارودرمانی شوک–جمعه13 بهمن 1402 ساعت 12-9 با 3 امتیاز بازآموزی – شناسه- 210480