اطلاعیه ثبت نام در وبینار های انجمن علمی داروسازان ایران فروردین 1401

انجمن علمی داروسازان ایران به اطلاع همکاران محترم میرساند جهت ثبت نام در برنامه های وبینار این انجمن مورخ 20 فروردین ساعت 10 صبح به سامانه آموزش کل مداوم انجمن علمی داروسازان ایران به آدرس https://ispha.ircme.ir مراجعه نمایند.
برگزاری برنامه وبینار علمی با جزئیات ذیل:

• برنامه وبینار مکمل ها در بارداری – پنجشنبه 8 اردیبهشت با 3 امتیاز بازآموزی
کد=178841 پنجشنبه مورخ:8-2-1401 ساعت: 12-9

• برنامه وبینار واکسیناسیون در زنان- جمعه 9 اردیبهشت با ۳ امتیاز بازآموزی
کد=178842 جمعه مورخ:9-2-1401 ساعت: 12-9

شروع ثبت نام در برنامه 20 فروردین ساعت 10 صبح-آدرس سامانه: https://ispha.ircme.ir

دبیرخانه انجمن علمی داروسازان ایران

 

وبینار مجازی واکسیناسیون در زنانجمعه 9 اردیبهشت

ساعتموضوعسخنرانتخصص
9:30 الی 10واکسیناسیونHPVدر بانواندکترنیایش محبیمتخصص داروسازی بالینی
10:30 الی 12واکسن ها در بارداریدکترنیایش محبیمتخصص ویروس شناسی

وبینار مجازی مکمل ها در بارداریپنجشنبه اردیبهشت1041

ساعتموضوعسخنرانتخصص
9 الی 10مکمل یاری مینیرال ها در دوران بارداریدکتر نیایش محبیمتخصص داروسازی بالینی
10 الی 11ویتامین ها در دوران بارداریدکتر رامین ابریشمیمتخصص داروسازی بالینی
11 الی 12داروهای گیاهی در دوران بارداریدکتر فرشاد هاشمیانمتخصص داروسازی بالینی