آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) انجمن علمی داروسازان ایران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) موسسه غیر تجاری انجمن علمی داروسازان ایران با شماره ثبت41052 شناسه ملی14006609226
به اطلاع کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی داروسازان ایران می رساند که مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) این انجمن در روز سه شنبه مورخ 1400/08/18 تشکیل اما به علت به حد نصاب نرسیدن اعضا رسمیت نیافت. لذا بدینوسیله از تمامی اعضای پیوسته انجمن دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم که از ساعت 15 تا 17 روز پنجشنبه مورخ 1400/09/18 در محل دفتر انجمن علمی داروسازان ایران – تهران- خیابان سهروردی شمالی- خیابان پالیزی یا ( قندی غربی)-روبروی کوچه 20- پلاک 76- ط5- واحد 16 برگزار می گردد ، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش عملکرد هیات مدیره
2- گزارش بیلان مالی
3- گزارش بازرس و تصویب ترازنامه مالی
4- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیات مدیره موسسه غیر تجاری انجمن علمی داروسازان ایران