دعوت از اعضای پیوسته انجمن علمی داروسازان ایران جهت شرکت در انتخابات انجمن

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول)
موسسه غیر تجاری انجمن علمی داروسازان ایران با شماره ثبت 41052 شناسه ملی 14006609226
بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی داروسازان ایران برای حضور در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول انجمن که در روز جمعه مورخ 19 /1400/09 از ساعت 00:15 تا 23:45 بصورت الکترونیک به آدرس iman.behdasht.gov.ir تشکیل می گردد دعوت بعمل می آید.
دستور جلسه:
1- انتخابات هیات مدیره و بازرس بصورت الکترونیک در سامانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی به آدرس: http://iman.behdasht.gov.ir
هیات مدیره انجمن علمی داروسازان ایران