دکتر عباس کبریایی زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

خرداد ماه 1345 در کویر اردستان متولد شد. وی در سال 63 در کنکور شرکت کرد و در رشته داروسازی دانشگاه تهران قبول ‌شد.

رییس هیات مدیره تامین اجتماعی

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده داروسازی تهران ازسال 1374 لغایت1377

مدیرکل نظارت براموردارو ازسال 1377 لغایت 1382

دبیر کمیته بازنگری نظام آموزشی داروسازی ایران ازسال 1375لغایت 1379

مشاور وزیر بهداشت درامور بیو تکنولوژی وفرآورده های بیولوژیک ازسال 1383 تا 1384

عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی تهران (1383- 1387)

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران(1386-1387 )

عضو هياٌت مديره انجمن علمي داروسازان از سال 1389 تاكنون

مدیرعامل شرکت داروسازی اسوه ( از سال 1384 تا 1391 )

مدیر گروه اقتصاد ومدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران ( از سال 1387 تاكنون )

رئيس شبكه تحقيقات علوم دارويي ايران ( ازسال 1384 تاكنون ) رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

معاون تحقیقات جهاد دانشگاهی دانشکده داروسازی در دوران دانشجویی

استاد داروسازی

تأسیس مرکز رشد واحدهای فن‌آوری دارویی دانشگاه

تأسیس گروه و مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت دارو

تأسیس چند شرکت دارویی تولیدکننده مواد اولیه و داروی آماده مصرف