دکتر سید حمید خویی

دکتر سید حمید خویی، متولد 1335

سوابق تحصیلی و اجرایی

– دکترای داروسازی از دانشگاه تهران

– سرپرست سابق داروخانه های دانشکده داروسازی و دانشگاه علوم پزشکی تهران

– عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

– رئیس انجمن علمی داروسازی ایران

– نایب رئیس شورایعالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

– عضو کمیته سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

– عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین