دکتر فرشاد هاشمیان

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، عضو بورد داروسازی بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، عضو شورای عالی مراکز تحقیقاتی، معاونت پزشکی، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تهران، عضو شورای پژوهشی مراکز تحقیقاتی، معاونت پزشکی، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تهران، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازی بالینی آسیایی ) ،(ACCPعضو
کمیته منتخب دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، نائب رئیس انجمن علمی داروسازان ایران و …
مسئولیت های اجرایی سابق
رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، معاون پژوهشی واحد علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، مشاور دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی و وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی، عضو کمیته تخصصی اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری استان تهران، دبیر
انجمن علمی داروسازان ایران، رئیس هیئت مدیره مجتمع صنایع داروسازی ابوریحان و …
سوابق پژوهشی
چاپ 45مقاله در مجلات معتبر بین المللی و داخلی، تالیف و ترجمه 3جلد کتاب، ثبت 4پتنت در حوزه دارویی و علوم پزشکی، شرکت و سخنرانی در بیش از 100کنگره و همایش بین المللی و داخلی، کسب رتبه برتر درحوزه “اعتلای سلامت” در دومین جشنواره لقمان حکیم