آگهی دعوت مجمع عمومی انجمن علمی داروسازان ایران

بسمه تعالی

 

آگهی دعوت مجمع عمومی انجمن علمی داروسازان ایران(نوبت اول)

 

بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن علمی داروسازان ایران دعوت میگردد تا در مجمع عمومی انجمن علمی در روز پنجشنبه 93/8/1 از ساعت 9:30 صبح حضور بهم رسانند.

محل برگزاری:دفتر انجمن علمی داروسازان ایران خ سهروردی شمالی- خ پالیزی(شهید قندی غربی)-  روبروی کوچه 20-پلاک 76-ط 5- واحد 16میباشد.

دستورجلسه:

1-استماع گزارش هیات مدیره

2-ارائه صورتهای مالی و تصویب آن

3-گزارش بازرس قانونی انجمن علمی

4- انتخاب هیات مدیره و بازرس انجمن

5-سایر مواردیکه در اختیار مجمع عمومی میباشد.

در صورت به حد نصاب نرسیدن تاریخ برگزاری مجمع بعدی متعاقبا اعلام خواهد  شد.

** با توجه به اینکه فقط دارندگان کارت عضویت انجمن علمی از حق شرکت در انتخاب هیات مدیره برخوردار میباشند از کلیه همکاران داروساز غیرعضو درخواست میشود تا قبل  از 20 مهر اقدام به دریافت کارت عضویت نمایند.

 

هیات مدیره انجمن علمی داروسازان ایران