اطلاعيه عضويت در انجمن علمي داروسازان ايران

بسمه تعالي

 

قابل توجه همكاران گرامي و ارجمند داروساز

از آنجايي كه تاريخ اعتبار كارتهاي عضويت انجمن علمي داروسازان رو به اتمام ميباشد خواهشمند است جهت تعويض و يا دريافت كارت عضويت جديد به نكات زير توجه نمايند

* همكاراني كه كارت عضويت انجمن علمي را  دارند

لطفا به همراه يك قطعه عكس و كارت عضويت سابق خود جهت تعويض كارت به دبيرخانه انجمن علمي داروسازان ايران مراجعه يا مدارك فوق را در مورخه  92/6/5مصادف با برگزاري دوازدهمين همايش ساليانه داروسازان  در سالن همايش هاي رازي به همراه داشته باشند تا در باجه تعويض كارت اقدامات لازم صورت گيرد.

* همكاراني كه خواستار عضويت جديد در انجمن علمي هستند

اين دسته از همكاران ميتوانند با در دست داشتن مدارك ذيل به دبيرخانه انجمن علمي جهت عضويت مراجعه  يا  مدارك خود را در مورخه 92/6/5همزمان با برگزاري دوازدهمين همايش ساليانه داروسازان  در سالن همايش هاي رازي به همراه داشته باشند تا در باجه صدور كارت ، كارت عضويت صادر گردد.

مدارك لازم جهت عضويت:

– يك قطعه عكس4*3 پشت نويسي شده

-كپي كارت ملي

-كپي كارت نظام پزشكي

تكميل فرم عضويت كه در محل داده ميشود