كارگاه آموزشي HVAC

بسمه تعالي

اطلاعيه برگزاري دوره آموزشی آلودگی متقابل و سیستم های تهویه

HVAC در صنایع دارو سازی

 

آلودگی متقابل از مهمترین ریسکهای مطرح برای بیمار بهنگام استفاده از محصولات دارویی می باشد. آلودگی متقابل نه فقط یک ریسک در چهارچوب ایمنی دارو برای مصرف کننده، بلکه مسبب خسارات مالی و حیثیتی فراوانی برای تولید کننده نیز می باشد. در سالهای اخیرآلودگی متقابل دومین تا سومین دلیل برای بازخوانی محصول در اتحادیه اروپا عنوان گردیده است.

دلایل مختلفی میتوانند سبب بروز آلودگی متقابل گردند که عمدتا در دو دسته قابل طبقه بندی می باشند:

نقایص و کمبودهای فنی مهندسی (از قبیل نقایص ساختمانی ، طراحی نامناسب HVAC، …)

عدم بکارگیری ابزارهای مدیریتی (تولید دوره ای در مجموعه های چند منظوره، جریان مواد و پرسنل، …)

هدف از اجرای این دوره آموزشی GMP، آشنایی با ریسکهای احتمالی آلودگی و آلودگی متقابل در طی پروسه تولید فرآورده های دارویی میباشد.چگونگی تعیین منابع ریسک آلودگی متقابل در تولید مواد موثره و محصولات دارویی ، چگونگی کشف احتمال وقوع آلودگی متقابل چگونگی اثبات عدم وجود آلودگی متقابل از اهداف اصلی این دوره آموزشی هستند.

بعلاوه بخش عمده ای از این دوره نیز به GMP برای HVAC در مجموعه های چند منظوره جهت تولید فرآورده های غیر استریل اختصاص یافته است، طوریکه شرکت کنندگان در پایان جلسه قادر به تهیه لیست الزامات مصرف كننده(User Requirements Specification, URS) که از مهمترین مراحل طراحی سیستمها و نیز اعتبار سنجی های (Validation) مربوطه می باشد، خواهند بود.

دبیر علمی:دکتر عباس کبریایی زادهمدرسین: دکترشاهميري

زمان : 6-7 تيرماه 92 هزینه ثبت نام : 2ميليون ریال

مكان: بيمارستان قلب شهيد رجايي – ابتداي اتوبان نيايش-ط 3- سالن B

 

از همكاران محترمي كه مايل به شركت در اين کارگاه هستند،دعوت میشود

مبلغ ثبت نامي خود را به شماره حساب 0108107158009 بانک ملی يا

شماره كارت (6037991199522099)به نام انجمن علمی داروسازان ایران واریز

کرده و شماره فیش( يا شماره كارت خود) را به دبيرخانه انجمن علمي

داروسازان ايران اعلام نمايند.

 

بديهي است ثبت نام افرادي كه شماره فيش واریزی خود را اطلاع داده اند، قطعي خواهد شد.

جهت ثبت نام وكسب اطلاعات بيشتر با دبيرخانه انجمن علمي داروسازان ايران

 

شماره تلفن 31-88515830 تماس حاصل نمايند.