ششمين دوره انتخابات نظام پزشكي

    بسمه تعالي

انجمن علمي داروسازان ايران

افتخاردارد ازجنابعالي جهت شركت فعال در انتخابات نظام پزشكي و حمايت از كانديداي اين انجمن استاد بزرگوار جناب آقاي دكتر سيد حميد خوئي دعوت نمايد.

وعده ما چهارم اسفند سالن همايش هاي رازي