ثبت نام در انجمن علمی داروسازان ایران

با عنایت به اتمام فرصت ثبت نام در سامانه انتخابات ، عضو گیری در انجمن علمی به بعد از انتخابات موکول می گردد.